OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu toruńskiego grodzkiego i ziemskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, ust. 2 w/w Ustawy w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

 
1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:
  1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem      założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
  2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej;

  3) organem właściwym w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej.

2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
  1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny; 
  2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny. 

 

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Maria Jolanta Karulska

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 17.09.2019 r.