STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie, wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Toruniu posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Toruniu jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

  Nr księgi rejestrowej: 000000023985


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 59)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

 

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Maria Jolanta Karulska

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 17.09.2019 r.