Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Toruniu

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Toruń.

  1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Toruń i powiat toruński.

      3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Toruniu”.

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym
 z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Toruniu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)      ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)      zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)      kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.    Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)      nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3)      prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)      sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)      nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)      nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)      wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10)   działalność przeciwepidemiczną;

11)   opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12)   wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;

13)   przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14)   przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15)   inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16)   sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17)   prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

 

 

 

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)      zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
w którego skład wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

a)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)      Oddział Laboratoryjny,

 

2)      komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a)      Oddział Ekonomiczny,

b)      Sekcja Administracyjna,

c)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Bezpieczeństwa i  Higieny Pracy,

d)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej,

e)      Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk,

f)       Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

g)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2.    Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 378/2011

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2011 r.

 

Zarządzenie nr 398/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Zarządzenie nr 416/2017

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

_____________________________________________________________________________________

wytworzył: Maria Jolanta Karulska

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 31.01.2017 r.