SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu przy wykonywaniu obowiązków ustawowych, jak i  prowadzonej działalności usługowej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji inspekcji, umacniając wiarygodność i rzetelność - w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu wdrożono system  zarządzania  jakością - zgodny  z wymaganiami:

- PN-EN  ISO IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

- PN-EN ISO/IEC 17020:2012  Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

 

Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy z obszaru funkcjonowania  laboratorium jest certyfikat akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji AB 583.

 

Wdrożenie systemu jakości pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu jakości przeprowadzanych inspekcji i wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania klientów poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych danych  zawartych w protokołach kontroli  oraz w sprawozdaniach z badań z zachowaniem poufności.

 

Personel zatrudniany w naszej stacji  posiada  wysokie kompetencje. Wykonuje swoje zadania stosując:

- zasady dobrej praktyki profesjonalnej,

- nowoczesny sprzęt i metody badawcze,

- jednolite procedury kontroli oparte na obowiązujących przepisach prawnych.

 

Personel podnosi swoje kwalifikacje. W swojej działalności gwarantuje zachowanie poufności informacji uzyskiwanych od klienta  i  ochronę jego praw własności. Nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności. Personel jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony klienta, mogących mieć wpływ na jego osąd.

Cały personel zna obowiązującą go dokumentację systemową i politykę jakości. Stosując ją w swojej pracy, jest świadomy istoty i ważności swoich zadań.

 

Zasady przeprowadzania kontroli zostały ujednolicone przez Główny Inspektorat Sanitarny i wprowadzone do obowiązkowego stosowania Zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podstawą planowania kontroli są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które przekazywane są pod koniec danego roku kalendarzowego.

 

W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadza się kontrole planowane i nieplanowane.

Kontrole planowane wynikają z planów kontroli i wykonywane są zgodnie z przyjętymi w nich terminami.

Kontrole nieplanowane wykonywane są w związku ze skargą lub wnioskiem strony, interwencją oraz w każdym innym przypadku podejrzenia lub przyjęcia wiadomości o zagrożeniu zdrowia lub życia człowieka.

 

W ramach nadzoru bieżącego kontrole przeprowadzane są zgodnie z Procedurą Techniczną pt. „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

Obowiązuje ona w pionach:

 

W zakresie nadzoru nad żywnością, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami kontrole prowadzone są w oparciu o procedury kontroli pt.:

- „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”;

- „Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”;

- „Urzędowa kontrola kosmetyków”.

 

W ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia czynności kontrolne przeprowadza się w oparciu o Procedurę kontroli pt. „Sposób przeprowadzania wizytacji działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia”.

 

Wszelkie zastrzeżenia do przeprowadzonej kontroli klient ma prawo złożyć - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - w formie odwołania.

 

Uzupełnieniem szczegółowego postępowania są procedury/instrukcje stosowane w nadzorze sanitarnym.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
wytworzył: Maria Jolanta Karulska
wprowadził: informatyk Marcin Leśny
ostatnia zmiana: 31.03.2015 r.